Skoči na vsebino

NOVICA

Poslovanje z e-računi

Direkcija RS za infrastrukturo je v skladu s 26. členom Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS št. 59/2010, 111/2013) od 1. 1. 2015 dalje kot proračunski uporabnik dolžna prejemati račune in spremljajoče dokumente izključno v elektronski obliki (e računi). 

 

Izvajalci so za opravljene storitve in dobavljeno blago dolžni pošiljati eRačune prek bank vključenih v medbančno izmenjavo eRačunov ali prek ponudnikov elektronske poti, s katerimi ima UJP sklenjene pogodbe ali prek spletnega portala UJP namenjenega izdajateljem, ki v javni sektor letno pošljejo manjše število računov.

 

Uprava za javna plačila (UJP) bo enotna vstopna oz. izstopna točka za izmenjavo računov in spremljajočih dokumentov v elektronski obliki, zato neposredno pošiljanje e- računov proračunskim uporabnikom ne bo mogoče. 

 

Navedeno pomeni, da nam računov po 1. 1. 2015 ne smete več posredovati v papirni obliki, ampak samo v elektronski obliki. V primeru, da bo račun posredovan v papirni obliki vam bo zavrnjen. 

 

Izdajatelji računov morajo pred oddajo e računa OBVEZNO na računu navesti št. pogodbe, aneksa ali naročilnice na katero se račun nanaša. 

 

Uraden elektronski naslov Direkcije RS za infrastrukturo za prejemanje e računov je preko portala UJP. Številka transakcijskega računa: SI56 0110 0630 0109 972, BIC koda: BSLJSI2X

 

 

E račun je sestavljen iz treh elementov: ovojnica, e slog in priloge. V izmenjavi medbančnega okolja so priloge omejene na velikost 2 MB. Če bodo priloge k računu obsežnejše od 2 MB  jih bo moral izdajatelj e računa odložiti v UJP odložišču velikih datotek. Skupaj z e-računom mora prejemniku posredovati XML zapis, ki vsebuje povezavo do priloge računa. Za namen posredovanja velikih datotek je na UJP portalu dosegljiva aplikacije na spletni strani: odlozisce.ujp.gov.si navodilo za delo z aplikacijo je dostopno na naslovu www.ujp.gov.si/docdir/UJP-OVD_NAVODILA.pdf  

 

Izdajatelji računov naj število listov prilog in skeniranje le teh optimizirajo do te mere, da  je možno v 1 MB shraniti 15 črnobelih skeniranih strani. Predlagamo, da vsebino oddate v pdf vektorski obliki in jo elektronsko podpišete. Priporočamo, da datoteke večje od 2MB pošiljate preko odložišča, saj velike datoteke upočasnjujejo avtomatsko prejemanje eRačunov na naše strežnike. UJP odložišče velikih datotek je prostor za začasno odlaganje datotek kot prilog k eRačunom. Pri odloženi datoteki se pripravi spletna povezava, preko katere prejemnik računa lahko dostopa do datoteke do 30 dni. Naročnik bo priloge k računu preko prejete povezave do odložišča prenesel na svoje strežnike.

 

Obvezno je, da v primeru večjih prilog, kljub vsemu navedenemu, v prilogi e računa posredujete prvo in zadnjo stran gradbene situacije oz. računa s podatki iz katerih bo naročnik (prejemnik e računa) razbral informacije, ki so nujne za pravilno evidentiranje e računa.

 

Obširnejše splošne informacije o posredovanju e računov proračunskim uporabnikom so objavljene na spletni strani Uprave za javna plačila: www.ujp.gov.si