Skoči na vsebino

NOVICA

Ukrepi za izboljšanje prometne varnosti na cesti skozi vodice

V zvezi z izboljšanjem prometne varnosti na odseku ceste R2-413 odsek 1080 skozi naselje Vodice  je bil v četrtek, 23.3.2017 izveden sestanek predstavnikov DRI, Policije, osnovne šole, DRSI in občine, na katerem je bila izpostavljena problematika in podani naslednji predlogi:

- Pospešitev aktivnosti za izgradnjo obvozne ceste mimo Vodic,

- posodobitev semaforske naprave na Kamniški cesti (pri vulkanizerju)'

- postavitev stacionarnih radarjev in izvajanje rednih kontrol prometa,

- namestitev fizičnih ovir na pločnik,

- poenotenje omejitve hitrosti za vsa vozila,

- izvedba opozorilnih talnih označb pred prehode za pešce,

- izgradnja manjkajočega pločnika (povezava ob Grabnu - TIPo),

- namestitev opozorilnih tabel Vl vozite, utripajoče !uči,...

- popravilo pločnikov in jaškov na Kamniški cesti,

- izvedba preventivnlh akcij v sodelovanju z društvi.

 

Sklep sestanka je bil, da DRSI pripravi projekt PZI, v katerem bodo predlagani preventivni  ukrepi za izboljšanje prometne varnosti (omejitev vožnje tovornim vozilom po pločnikih, nivojsko dvig prehodov za pešce, talne označbe varna šolska pot, svetlobne table, preučitev postavitve semaforja za pešce Ob grabnu... z rokom izvedbe 1.9.2017.

 

Skladno z navedenim je Direkcija RS za infrastrukturo pristopila k pripravi projekta za  izvedbo ukrepov za izboljšanje prometne varnosti (omejitev vožnje tovornih vozil po pločnikih, nivojski dvig prehodov za pešce, talne označbe na varni šolski poti, preučitev poenotenja omejitve hitrosti na kamniški cesti za vsa vozila na 40 km/h, preučitev postavitve stacionarnih radarjev, posodobitev semaforskih naprav).

 

Dne 7.4.2017  je bilo na nadaljnjem sestanku med Občino Vodice, DRSI in družbo DRI, usklajeno, da bodo izvedeni naslednji ukrepi:

- semaforiziran prehod za pešce (km 0,0 + 150 m) se izvede kot prehod za pešce na ploščadi (preuči se umiritev prometa, vključno s smiselnostjo spremembe mikro-lokacije samega prehoda, od para avtobusnih postajališč pri občini, do križišča z obč. c. št. 462061 (Vodiška cesta (Vodice))), 

- v območju zožitve ceste (km 0,0 + 195 m), pri mizarstvu Stare, se izvede zožitev ceste (Prednost vozil iz nasprotne smeri / Prednost pred vozili iz nasprotne smeri) za tovorna vozila, 

- križišče z občinsko cesto št. 253041 (Kos.-Vod.(del. F. Seška)), (km 0,0 + 270 m), se rekonstruira (priključevanje občinske ceste se izvede bolj pravokotno na os državne ceste ter uredi se varnejše prečkanje občinske ceste (pločnik-pločnik)), 

- v območju krivine (0,5 - 90 m) pri gasilskem domu se izvede zožitev ceste (Prednost vozil iz nasprotne smeri / Prednost pred vozili iz nasprotne smeri) za tovorna vozila, 

- prehod za pešce (km 0,5 + 55 m) se izvede kot prehod za pešce na ploščadi s spremembo mikrolokacije prehoda za pešce ter prostorom za čakališče za pešce, dolgoročno se predvidi tudi semafor na tipko, 

- prehod za pešce (km 0,5 + 225 m) se izvede kot prehod za pešce na ploščadi, 

- v območju prehoda za pešce (km 0,5 + 250 m) se predvidi ohišje za stacionarni radar (uskladiti s policijo), 

- semaforiziran prehod za pešce (km 1,0 - 110 m) se izvede kot prehod za pešce na ploščadi (preuči se umiritev prometa, s ploščadjo, oziroma dvigom območja križišča z obč. c. št. 462061 (Vodiška cesta (Vodice))). Semafor se izvede z detekcijo hitrosti vozil in vklopom zelene luči pri hitrosti vozil, ki ne presega 40 km/h, 

- obstoječi otok za umirjanje prometa (km 1,0) se korigira in izvede tako, da bo zagotavljal korektno umirjanje prometa pri vstopu v naselje Vodice. Pri projektiranju je treba upoštevati zimsko vzdrževanje (širina pluga 3,5 m) in z ustreznim zamikom osi ceste in optičnim zoženjem vozišča umiriti promet vozil.

 

Dogovorjeno je bilo tudi:

- Na območju šolske poti (http://www.o-vodice.lj.edus.si/lcd/Varnapot.pdf) se izvedejo namenske označbe za šolarje. Kjer je potrebno bo občina dodatno namestila količke ob rob pločnika ter s tem dodatno razmejila promet vozil in pešcev. Na celotnem delu se ob notranjem robu pločnika zagotovi ustrezna širina za pešce z odstranitvijo ovir in zoženjem živih mej.  Preveri in uredi se cestna razsvetljava na območju prehodov za pešce ter vzdolž ceste, ki jo znotraj naselja skladno z zakonom vzdržuje občina.

- Na celotnem območju se s spremembo rastra talnih označb preuredi izgled ceste (jasna informacija vozniku, da vozi v naselju z omejitvijo 40 km/h). Predvidi se raster 3-3-3. Kot takojšnji ukrep se postavijo znaki za omejitev hitrosti na 40 km/h. Slednje se upošteva tudi pri nadaljnjem projektiranju.

 

Dogovorjeni rok za izvedbo teh ukrepov je pred pričetkom novega šolskega leta (1.9.2017).