Skoči na vsebino

NOVICA

Skoraj deset milijonov evrov za obnove in rekonstrukcije v sedmih občinah

2. marec 2018 – Minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič s predstavniki Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI) nadaljuje serijo obiskov občin, v katerih potekajo investicije v državno cestno omrežje. Danes so obiskali občine Ajdovščina, Vipava, Nova Gorica, Brda, Komen, Sežana in Divača ter se tako pobližje spoznali s potekom del in stanjem na terenu.

OBČINA DIVAČA
Najprej so se ustavili v Senožečah, kjer so si ogledali, kako poteka rekonstrukcija odseka ceste Razdrto–Senožeče ter odseka ceste Senožeče–Divača skozi Senožeče, ki bo predvidoma zaključena do konca junija letos. Na prvem odseku bodo razširili vozišče, zgradili pločnik na obeh straneh ceste, uredili šest prehodov za pešce, par avtobusnih postajališč izven vozišča in uredili cestno razsvetljavo v celotni dolžini predvidenega pločnika vključno z ustrezno osvetlitvijo prehodov za pešce in avtobusnih postajališč. Poleg tega bodo uredili meteorne kanalizacije za odvajanje padavinskih vod iz cestišča, pločnika, dvorišč in streh objektov ob cesti ter vseh zalednih vod, ki se navezujejo na vozišče, sočasno pa bodo uredili tudi fekalne kanalizacije in obnovili obstoječi vodovod. Na cestnem odseku Senožeče–Divača pa bodo uredili enostranski pločnik, cestno razsvetljavo v celotni dolžini predvidenega pločnika in uredili meteorno kanalizacijo. Vrednost del znaša 1.491.886 evrov in jo financira DRSI v višini 816.329 evrov, sofinancira pa tudi Občina Divača v višini 675.557 evrov.
Preplastitev vozišča pa je še letos predvidena tudi na odseku ceste Divača–Famlje v skupni dolžini 3.743 metrov.

 

OBČINA SEŽANA
Delegacija se je seznanila tudi z napredovanjem del na gradbišču v Križu, kjer poteka ureditev ceste skozi naselje. Na razpis za izvedbo del pa čaka ureditev križišča v Sežani in ureditev ceste in izgradnja pločnika za pešce skozi naselje Dutovlje. V prihodnjih letih bo prišel na vrsto tudi podvoz pod železniško progo pod Prelovcem in nadvoz čez železniško progo v Sežani, za kar je že izdelana projektna dokumentacija.

 

OBČINA KOMEN
V Občini Komen so si ogledali ureditve ceste Dornberk–Štanjel skozi naselje Štanjel, ki zajema preplastitev ceste in ureditev dveh avtobusnih postajališč, hodnika za pešce, cestne razsvetljave ter ukrepe za umirjanje prometa pred naseljem in pred križiščem z državno cesto Komen–Štanjel. Pogodba z izbranim izvajalcem znaša 490.048 evrov, od katerih bo Občina Komen sofinancirala dela v višini 154.502 evrov, preostalih 335.546 evrov bo prispevala DRSI. Še letos pa se pričakuje tudi objava razpisa za izvedbo gradbenih del za ureditev ceste Branik–Štanjel s poglobitvijo železniškega podvoza.

 

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
V Mestni občini Nova Gorica je v naslednjih letih predvidenih vrsta investicij, trenutno pa je največja izgradnja krožišča Preval, ki si ga je delegacija tudi ogledala. Od konca septembra poteka izgradnja štiri-krakega enopasovnega krožišča z zunanjim premerom približno 28 metrov, ki bo združeval ceste Solkan–Lokve (proti Lokvam), lokalno cesto  Skalniška cesta (cesta poti Sveti Gori), odsek Preval–Grgar–Čepovan in Solkan–Lokve (proti Solkanu). Urejenih bo približno en kilometer priključnih cest v krožišče s pripadajočimi uvozi, podporne konstrukcije, komunalni vodi, odvodnjavanje, cestna razsvetljava in prometna signalizacija. Navedena dela v vrednosti 1.567.495 evrov bodo predvidoma zaključena konec junija letos.
V podpisu z izvajalcem del je pogodba za preureditev križišča v Solkanu, za preureditev križišča v Ajševici potekajo odkupi zemljišč, medtem ko je projektna dokumentacija izdelana za premostitveni objekt (inundacija) pri Ajševici, rekonstrukcijo nadvoza preko železnice pri Dornberku in rekonstrukcijo mostu preko Vipave pri Zaloščah.

 

OBČINA BRDA
Delegacija se je mudila tudi v Brdih, kjer so si ogledali, kako poteka rekonstrukcija ceste Gonjače–Šmartno in izgradnja krožišča Gonjače. DRSI se je skupaj z Občino Brda odločila za projekt rekonstrukcije ceste in gradnje krožišča v Gonjačah zaradi slabega zidu, ki je bil dotrajan in se je mestoma rušil, ter onemogočenega zavijanja vozil v smeri Nove Gorice in obratno. Nov oporni sidrani zid bo tako velika pridobitev za kraj in predstavlja kar tretjino vrednosti investicije. Novozgrajen pločnik med krajevnimi tablami Kojsko in Gonjače pa bo doprinesel predvsem k prometni varnosti najšibkejših v prometu (pešcev), saj gre za povezavo krožišča in pločnika z že zgrajenim pločnikom. Vrednost gradbenih del je 1.895.806 evrov.
Občina je glede na dogovor z DRSI dala izdelati tudi idejno zasnovo novega poteka ceste mimo Kojskega na mestu, kjer je onemogočena prevoznost dveh osebnih vozil, saj se cesta zoži na vsega štiri metre. Nova cesta bo potekala tudi mimo Huma, kjer bo tako rešeno tudi problematično krožišče. Trenutno je v pripravi dokumentacija za uvrstitev projekta v proračun, v letošnjem letu pa je predvidena izdelava idejnega projekta nove ceste, ki bo izvedena kot rekonstrukcija občinskih cest.
Medtem ko bo za projekt rekonstrukcije ceste Dobrovo–Neblo v kratkem objavljen razpis za izvedbo gradbenih del od 1. do 4. faze, pa so dela na mostu čez Senčanski potok pri Budgoju že zaključena, vrednost del pa je znašala 118.724 evrov.

 

OBČINA VIPAVA
Naslednji postanek delegacije je bil v Vipavi, kjer so si ogledali novozgrajeno krožišče v vrednosti 418.290 evrov. Na začetek del, ki je predviden jeseni, pa čaka modernizacija ceste Razdrto–Podnanos.

 

OBČINA AJDOVŠČINA
Zadnji postanek ministra z delegacijo je bil v Ajdovščini, kjer poteka ureditev ceste za Lokavec. Ta zajema izvedbo krožnega krožišča ter delno prestavitev in rekonstrukcijo državne ceste R3-609/2117 v dolžini približno 350 m, ureditev prehodov za pešce in kolesarje, izgradnjo pločnika, obnovitev vseh podzemnih vodov in prestavitev transformatorske postaje. Dela bodo predvidoma zaključena konec aprila, vrednost gradbenih del pa je 536.652 evrov in jo v celoti krije DRSI.
Poleg omenjenega pa v Občini Ajdovščina potekajo tudi druga gradbena dela. Tako je v Selu v zaključni fazi izgradnja križišča. Skupna vrednost te investicije je 195.612 evrov, pri čemer je 111.520 evrov strošek DRSI, preostalih 84.091 evrov pa bo krila občina. V delu je tudi preplastitev vozišča na odseku ceste Col–Predmeja v višini 484.239 evrov. Sredi letošnjega leta načrtujejo še objavo razpisa za gradbena dela na ureditvi križišča »Letališče«, prihodnje leto naj bi se začela sanacija zidu v Podkraju. V letošnjem letu je predviden odkup zemljišč na že zgrjeni cesti na Goro, ki je bila uničena leta 2010 ob sprožitvi plazu Stogovci. Občina in Direkcija RS za infrastrukturo si že več let prizadevata za sprejem OPPN, tako da bi imeli pravno podlago za izplačilo odškodnin  lastnikom, ki so zemljišča dobrohotno odstopili za gradnjo nove ceste do vodnih zajetij Lokavščka iz katerega se napaja dobršen del Vipavske doline s pitno vodo in hkrati omogočila prebivalcem Gore za dostop do domov.

 

ŽELEZNIŠKA INFRASTRUKTURA
DRSI poleg investicij v cestno omrežje načrtuje tudi posege na železniški infrastrukturi, predvsem nadgradnje regionalnih prog, ki bodo dali smernice za nadaljnji razvoj železniške infrastrukture na območju Nove Gorice. Do poletja bo izdelana tudi investicijska dokumentacija za nadgradnjo medpostajnih odsekov na progi Sežana–Divača in izdelana strokovna podlaga za ureditev treh nezavarovanih nivojskih prehodov.

 

KOLESARSKA POT SEVERNA PRIMORSKA
V postopku izdelave so tudi kolesarske poti po Sloveniji in Severna Primorska pri tem ni izjema. Kolesarska pot Severna Primorska zajema širše območje Severno-primorske regije in vključuje 13 občin: Bovec, Kobarid, Tolmin, Cerkno, Idrija, Kanal, Brda, Nova Gorica, Šempeter - Vrtojba, Miren - Kostanjevica, Renče - Vogrsko, Ajdovščina in Vipava. Projekt obravnava ureditev kolesarskih povezav v skupni dolžini približno 170 km.
Ureditev kolesarskih povezav v Severno primorski regiji bo v največji možni meri izkoriščala obstoječo infrastrukturo, kar pomeni, da bodo potekale v okviru javnih in nekategoriziranih cest, ki se uporabljajo za javni cestni promet, ali v okviru objektov vodne, železniške in energetske infrastrukture.
DRSI bo letos na podlagi opravljenih terenskih ogledov v preteklem letu izdelala elaborat začasne prometne ureditve za vzpostavitev začasnega vodenja kolesarskega prometa po povezavah državnega kolesarskega omrežja Severne Primorske in izvedla označitev kolesarskih povezav na terenu. Začetek označevanja kolesarskih povezav je odvisen od sklenitve sporazumov z vsemi upravljavci infrastrukture, po kateri bodo kolesarske povezave potekale.