Skoči na vsebino

NOVICA

Gorenjski biser bomo v nekaj letih razbremenili prometa

Delegacija je obisk začela v Bohinju, kjer so se s tamkajšnjim županom Francem Kramarjem pogovorili o številnih projektih, ki že potekajo ali pa so v pripravi. Tako je direkcija lani zaključila ureditev na manjkajočem odseku Jelovške ceste, to je 1150 metrov dolg odsek regionalne ceste med Bohinjsko Bistrico in Vresjem. Sicer je bila celotna investicija razdeljena na več faz, pri čemer so v letu 2007 zgradili most čez Strženico, 2009 so uredili regionalno cesto skozi Bohinjsko Bistrico, ki je zajemala izgradnjo mostu čez Belco in ureditev ceste med obema mostovoma, 2015 pa so zaključili gradnjo montažnega krožišča. Poleg ureditve vozišča in gradnje pločnikov so v sodelovanju z občino uredili še odvodnjavanje, cestno razsvetljavo in obnovili komunalno infrastrukturo. Konec junija bo predvidoma zaključena tudi obnova mostu čez Suho v Ribčevem Lazu, kjer bo izvajalec zamenjal prekladne konstrukcije, saniral in ojačal obstoječe opornike, izdelal krila na dolvodni strani, obnovil zavarovanje struge, uredil odvodnjavanje in komunalne vode ter rekonstruiral cesto na območju navezave – vse skupaj v vrednosti 257.899 evrov. Takoj, ko bodo vremenske razmere dopuščale, pa se bo začela obnova 685 metrov vozišča med Bitnjami in Bohinjsko Bistrico, kjer bodo uredili bankine in odvodnjavanje ter obnovili prometno signalizacijo v skupni vrednosti 226.781 evrov.

 

Naslednji obsežnejši projekt v načrtu je rekonstrukcija 6,8 kilometra dolgega cestnega odseka Bohinjsko jezero–Jereka, ki bo potekala po več odsekih. Na prvem odseku, to je Jereka–Jezero od km 4,990 do km 5,860 skozi naselje Stara Fužina, bodo gradbeni stroji zabrneli že aprila, dela pa bodo predvidoma zaključili do konca leta, pri čemer bodo z deli med turistično sezono prekinili. Ocenjena vrednost je 1,09 milijona evrov, od katerih bo Direkcija RS za infrastrukturo financirala 982.635 evrov. V drugi fazi bo potekala rekonstrukcija odseka Jereka–Jezero od km 0,720 do km 1,580 skozi naselje Češnjica, kjer bo občina sočasno financirala izgradnjo kanalizacijskega omrežja. V tretji in četrti fazi pa bo potekala še izgradnja pešpoti med naseljema Češnjica in Srednja vas ter kolesarska in pešpot Jereka–Jezero od km 6,240 do km 6,760. Začetek gradnje je predviden v letih 2019 in 2020. Letos jeseni pa je predvidena izgradnja pešpoti in ureditev regionalne ceste v Ribčevem Lazu med Pod Skalco in Poljem. Vrednost gradnje je ocenjena na 1,1 milijona evrov, ki jo bo sofinancirala tudi Občina Bohinj.

 

 

Prav tako je letos predvidena ureditev 3,5-kilometrskega odseka ceste med Bohinjsko Bistrico in Poljem, katerega vrednost gradnje znaša 1,2 milijona evrov in jo bo tudi sofinancirala Občin Bohinj. V postopku priprave razpisne dokumentacije za izbiro izvajalca del je še investicija v ureditev ceste, pločnikov in avtocestnega priključka na regionalno cesto Bohinjska Bistrica–Jezero od km 0,040 do km 0,500. V pripravi je tudi razpisna dokumentacija za obnovo dvokilometrskega odseka ceste Mrzli Studenec–Jereka, medtem ko bo do konca maja predvidoma zaključena sanacija skalne brežine na regionalni cesti Soteska–Bitnje v skupni dolžini 250 metrov. V začetku februarja je direkcija tudi pridobila naravovarstveno soglasje za izvedbo, saj na tem mestu raste izjemno redka rastlina, kar je bilo ugotovljeno šele kasneje. Na območju Občine Bohinj je 73 kilometrov državnih cest, za redno vzdrževanje katerih je Direkcija RS za infrastrukturo lani namenila 1,02 milijona evrov.

Delegacija si je nato ogledala napredovanje del na gradbišču blejske obvoznice. Gradnja Severne razbremenilne ceste na Bledu v dolžini 2,65 kilometra, ki se je začela julija lani, poteka v treh fazah. Končana bo predvidoma konec septembra letos, medtem ko bodo prevoznost vzpostavili že konec julija. Vrednost investicije 1,94 kilometra dvopasovne regionalne ceste ter spremljajoče ureditve je skoraj 4,2 milijona evrov. Na novo bodo zgradili 4 mostove in 2 prepusta, izdelali oz. ponekod sanirali bodo mešane površine za pešce in kolesarje ter srednje napetostno elektroenergetsko javno infrastrukturo (deloma v elektro kabelski kanalizaciji), fekalno in meteorno kanalizacijo, javno razsvetljavo, telekomunikacijske vode in vodovod. Za izgradnjo Južne razbremenilne ceste priti Bohinju v dolžini 3,3 kilometra pa potekajo odkupi zemljišč. Groba ocena investicije je 39,14 milijona evrov.

 


Slika: Prikaz poteka Severne razbremenilne ceste na Bledu

 

Gradbena dela za ureditev priključkov za naselje Koritno in obrtno cono Lisice na regionalni cesti Lesce–Bled od km 1,880 do km 2,380 pa so že stekla in bodo zaključena predvidoma maja letos. Pogodbena vrednost del je 929.030 evrov, pri čemer znašal del Direkcije RS za infrastrukturo 799.670 evrov, preostalih 129.360 evrov pa bo krila Občina Bled. Letos je predvidena še preplastitev odseka ceste RT-905, odsek Krnica–Mrzli Studenec od km 8,510 do km 9,181 v vrednosti 170.000 evrov.

 

 

Ureja se regionalno in državno kolesarsko povezavo

 

Direkcija RS za infrastrukturo na območju občin Bled in Bohinj ureja vse potrebno za ureditev državne regionalne kolesarske povezave (RKP) Lesce–Bled–Bohinjska Bistrica–Podbrdo–Bača pri Modreju. Poleg tega pa nadaljuje tudi s postopki ureditve državne kolesarske povezave (DKP) Lesce–Bled–Bohinjska Bistrica–Podbrdo–Bača pri Modreju na odseku Bled–Bohinj. V letošnjem letu tako načrtuje izdelavo projektne dokumentacije za ureditev odseka RKP kolesarske povezave Soteska–Bohinjska Bistrica v dolžni 9,167 kilometra, kjer bo kolesarska pot potekala po obstoječih poljskih in gozdnih poteh.

 


Idejni projekt ureditev odseka RKP kolesarske povezave Soteska–Obrne skozi Sotesko v dolžini 4,44 kilometra pa predvideva samostojno kolesarsko pot med obstoječo traso državne železniške proge Jesenice–Nova Gorica–Sežana in državno regionalno cesto R1-209.

 

 

Odsek kolesarske povezave Obrne–Bohinjska Bela je predviden po lokalni cesti Bohinjska Bela–Obrne, ki jo bodo tako opremili z ustrezno prometno signalizacijo, medtem ko bodo 460 metrov dolg odsek kolesarske povezave Bohinjska Bela–Bled speljali ob državni cesti kot enostransko dvosmerno kolesarsko stezo.

 

 

Železniška infrastruktura: Potekajo pogovori o ponovni vzpostavitvi postajališča

 

Občina Bohinj je podala pobudo o ponovni vzpostavitvi postajališča Soteska na železniški progi Jesenice–Sežana, ki bi vključevalo tudi parkirišča P+R in P+B s spremljajočimi dejavnostmi. Postajališče Soteska je bilo v 80. letih prejšnjega stoletja ukinjeno, za njegovo ponovno vzpostavitev pa bi bilo treba pridobiti novo obratovalno dovoljenje, ureditev/gradnja perona pa bi morala v tem primeru potekati na enak način kot vse novogradnje peronov in postajališč. Direkcija RS za infrastrukturo ne nasprotuje uvedbi tega postajališča, a predlaga alternativno rešitev, to je gradnjo P+R in P+B na območju postajališča Nomenj, ki je približno pet kilometrov bližje Bohinjski Bistrici. Na tem postajališču in v neposredni bližini preko ceste je za gradnjo parkirišč na voljo dovolj zemljišč, ki so v lasti Javne železniške infrastrukture. Ker ima omenjeno železniško postajališče obratovalno dovoljenje, na Direkciji RS za infrastrukturo ocenjujemo, da bi bila ureditev tovrstnega parkirišča na postajališču Nomenj bistveno cenejša. Ker se vse površine nahajajo na eni strani železniške proge, ne bi bilo treba graditi podhoda pod tiri, prav tako pa bi lahko v okviru tega projekta oživili obstoječe postajno poslopje, ki se sedaj uporablja le za stanovanja in občasno delujoč gostinski lokal. Predloga obe strani še preučujeta.