Skoči na vsebino

NOVICA

Povozi dvoživk na glavnih in regionalnih cestah

Novinarska konferenca Zavoda za varstvo narave »Ko v dobro narave staknemo glave« 17. maj 2018 ob 11.30 uri

Povozi dvoživk predstavljajo v Sloveniji problem tako z vidika varnosti prometnih udeležencev kot tudi z vidika varovanja dvoživk. Z namenom zmanjševanja negativnih učinkov cest na okolje Direkcija RS za infrastrukturo (v nadaljevanju DRSI) zato že od leta 2000 zagotavlja celostno in sistematično načrtovanje, izvajanje ukrepov in vzdrževanje izvedenih ukrepov za reševanje problematike povozov dvoživk na cestah v upravljanju DRSI.

 

Pregled stanja prehajanja dvoživk na državnih cestah s predlogom ukrepov za varstvo dvoživk na izbranih odsekih cest:

 

V okviru teh prizadevanj je bila februarja 2018 izdelana študija - Predlog ukrepov za zaščito dvoživk na cestah v upravljanju DRSI (CKFF, februar 2018), ki v prvem delu obravnava pregled podatkov o prehajanju dvoživk, izdelani dokumentaciji in izvedenih ukrepih v zadnjih 10 letih, v drugem delu pa na podlagi več kriterijev opredeljuje najbolj kritične cestne odseke in predlaga prioritetno reševanje  problematike na 13 izbranih odsekih.

 

 

DRSI je skupaj s projektnimi partnerji – Občino Grosuplje, ki je vodilni partner, s Kozjanskim regijskim parkom, Krajinski park Ljubljansko barje in s Centrom za kartografijo flore in favne (CKFF) ter ob pomoči Ministrstva za okolje in prostor, pristopila tudi k pripravi prijave LIFE projekta za celostno urejanje habitatov dvoživk na navedenih zavarovanih območjih, kjer se nahaja 5 od 13 izbranih odsekov. Program LIFE je finančni inštrument, ki ga upravlja in financira Evropska komisija in je največji evropski finančni mehanizem, namenjen izključno ukrepom na področju varstva okolja, ohranjanja narave ter blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam. V primeru uspešne prijave, bo v okviru celovitega projekta, katerega cilj je med drugim predvsem izboljšanje stanja habitatov za dvoživke, DRSI poskrbela za načrtovanje in kasnejšo izvedbo ustreznih prehodov in varovalnih ograj na državnih cestah, ki potekajo skozi Kozjanski regijski park, Krajinski park Ljubljansko barje, Krajinski park Radensko polje.

 

Poleg navedenih območij se na kritičnih odsekih, kjer ni aktualnih podatkov  o prehajanju dvoživk (oz. so ti starejši od 10 let) izvaja kontrolni monitoring, ki bo osnova za načrtovanje in nadaljnje izvajanje ukrepov. Na osnovi preteklih monitoringov je v pripravi tudi projektna dokumentacija (na primer za odsek pri naselju Hraše) odsek Zbilje – Vodice, hkrati pa se v okviru vzdrževalnih del izvaja redno vzdrževanje za zagotavljanje funkcioniranja izvedenih ukrepov.

 

DRSI torej s sistematičnim spremljanjem problematičnih mest, načrtovanjem in izvedbo ukrepov skrbi za vzpostavitev povezav med fragmentiranimi deli habitatov dvoživk, ter tako prispeva k zmanjševanju negativnih vplivov na populacije dvoživk zaradi cestnega prometa.

 

 

 

Predstavitev "Reševanje problematikepovozovdvoživk na cestah v upravljanju Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo"