Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

Katalog informacij javnega značaja Ministrstva za infrastrukturo, Direkcije RS za infrastrukturo

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:

Ministrstvo za infrastrukturo

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

Odgovorna uradna oseba za katalog:

Damir Topolko, univ. dipl. ekon.

Datum prve objave kataloga:

 

Datum zadnje spremembe kataloga:

8. 1. 2004 (Direkcija RS za ceste)

 

 

 

1. 10. 2016

Katalog je dostopen v PDF obliki naslednji povezavi:

Katalog informacij javnega značaja, december 2016

Druge oblike kataloga:

Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu Direkcije RS za infrastrukturo.

Naslov:

Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana

Telefon:

01 478 8002

Telefax:

01 478 8123

Elektronski naslov:

gp.drsi(at)gov.si

 

2. Splošni podatki o organu in informacija javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

Organigram organa:

Organigram

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

 

Sektor za upravljanje cest

Vodja sektorja: Gordana Grahek, mag.

Naslov: Trdinova ulica 8, 1000 Ljubljana

T: 01 478 8021

E: gp.drsi(at)gov.si

 

Sektor za investicije v ceste

Vodja sektorja: Tomaž Willenpart, dipl. inž. grad.

Naslov: Tržaška 19, 1000 Ljubljana

T: 01 478 8083

E: gp.drsi(at)gov.si

 

Sektor za vzdrževanje, varstvo cest in prometno varnost

Vodja sektorja: Ljiljana Herga, univ. dipl. inž. geol.

Naslov: Tržaška 19, 1000 Ljubljana

T: 01 478 8060

E: gp.drsi(at)gov.si

 

Sektor za železnice

Vodja sektorja: mag. Dejan Jurkovič, dipl. inž. grad.

Naslov: Kopitarjeva ulica 5, 2000 Maribor

T: 02 234 1421

E: gp.drsi(at)gov.si

 

Oddelek za gospodarske javne službe

Vodja oddelka: mag. Suzana Habjanič, uni. dipl. inž. prom.

Naslov: Kopitarjeva ulica 5, 2000 Maribor

T: 02 234 1421

E: gp.drsi(at)gov.si

 

Sektor za evidence o cestah, informatiko in arhiv

Vodja sektorja: Anton Švigelj

Naslov: Tržaška 19, 1000 Ljubljana

T: 01 478 8037

E: gp.drsi(at)gov.si

 

Služba za pravne in splošne zadeve

Vodja službe: Majda Pachole Skubic, univ. dipl. prav.

Naslov: Tržaška 19, 1000 Ljubljana

T: 01 478 8014

E: gp.drsi(at)gov.si

 

Oddelek za upravno poslovanje

Vodja oddelka: Mirjana Bezjak, mag.

Naslov: Tržaška 19, 1000 Ljubljana

T: 01 478 8014

E: gp.drsi(at)gov.si

 

Služba za finance in planiranje

Vodja službe: mag. Mihaela Dovč, univ. dipl. ekon.

Naslov: Tržaška 19, 1000 Ljubljana

T: 01 478 8127

E: gp.drsi(at)gov.si

 

Oddelek za planiranje

Vodja oddelka: mag. Simonka Šraj

Naslov: Tržaška 19, 1000 Ljubljana

T: 01 478 8127

E: gp.drsi(at)gov.si

 

Oddelek za finance in planiranje - področje železniške infrastrukture

Vodja oddelka: mag. Bojana Kostanjevec Tratnjek, spec. posl. ekon.

Naslov: Kopitarjeva ulica 5, 2000 Maribor

T: 02 234 1421

E: gp.drsi(at)gov.si

 

Služba za javna naročila - cestna infrastruktura

Vodja službe: Barbara Kotar

Naslov: Tržaška 19, 1000 Ljubljana

T: 01 478 8340

E: gp.drsi(at)gov.si

 

Služba za javna naročila – železniška infrastruktura

Vodja službe: mag. Suzana Šnajder, univ. dipl. ekon.

Naslov: Kopitarjeva ulica 5, 2000 Maribor

T: 02 234 1421

E: gp.drsi(at)gov.si

 

 

Služba za evropske zadeve in tehnično regulativo

Vodja službe: Irena Zore Willenpart, univ. dipl. inž. grad.

Naslov: Tržaška 19, 1000 Ljubljana

T: 01 478 8098

E: gp.drsi(at)gov.si

Kratek opis delovnega področja:

Direkcija RS za infrastrukturo je organ v sestavi Ministrstva za infrastrukturo. Izvaja strokovno-tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo glavnih in regionalnih cest ter dela hitrih cest. Med naloge Direkcije RS za infrastrukturo sodijo tudi priprava predlogov za investicije v državne ceste v njeni pristojnosti, usklajevanje pri projektiranju, graditvi in obnovah cest in objektov na teh cestah. Direkcija RS za infrastrukturo je zadolžena tudi za gradnjo, nadgradnjo, obnovo in vzdrževanje javne železniške infrastrukture ter druge naloge, določene z zakoni in podzakonskimi predpisi, ki urejajo javno železniško infrastrukturo.

2.b Uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Pristojne osebe

Ljiljana Herga, univ. dipl. inž. geol.

Sektor za vzdrževanje, varstvo cest in prometno varnost

Naslov: Tržaška 19, 1000 Ljubljana

T: 01 478 8060

E: gp.drsi(at)gov.si

 

Irena Zore Willlenpart, univ. dipl. inž. grad.

Služba za evropske zadeve in tehnično regulativo

Naslov: Tržaška 19, 1000 Ljubljana

T: 01 478 8098

E: gp.drsi(at)gov.si

 

Tomaž Willenpart, dipl. inž. grad.

Sektor za investicije v ceste

Naslov: Tržaška 19, 1000 Ljubljana

T: 01 478 8083

E: gp.drsi(at)gov.si

 

mag. Dejan Jurkovič, dipl. inž. grad.

Sektor za železnice

Naslov: Kopitarjeva ulica 5, 2000 Maribor

T: 02 234 1421

E: gp.drsi(at)gov.si

 

Majda Pachole Skubic, univ. dipl. prav.

Služba za pravne in splošne zadeve

Naslov: Tržaška 19, 1000 Ljubljana

T: 01 478 8014

E: gp.drsi(at)gov.si

 

Barbara Bratina, univ. dipl. inž. grad.

Sektor za upravljanje, Območje Maribor

Naslov: Gregorčičeva ulica 19, 2000 Maribor

T: 02 234 9371

E: gp.drsi(at)gov.si

 

Silvo Drole, univ. dipl. inž. tehn. prom.

Sektor za upravljanje, Območje Kranj

Naslov: Ručigajeva ulica 3, 4000 Kranj

T: 04 234 2250

E: gp.drsi(at)gov.si

 

Mag. Manja Velkavrh, univ. dipl. inž. geol.

Sektor za upravljanje, Območje Ljubljana

Naslov: Trdinova ulica 8, 1000 Ljubljana

T: 01 478 8021

E: gp.drsi(at)gov.si

 

Irena Prelec, univ. dipl. inž. grad.

Sektor za upravljanje, Območje Celje

Naslov: Lava 42, 3000 Celje

T: 03 426 6268

E: gp.drsi(at)gov.si

 

David Novak, univ. dipl. inž. grad.

Sektor za upravljanje, Območje Murska Sobota

Naslov: Lipovci 256b, 9231 Beltinci

T: 02 530 4549

E: gp.drsi(at)gov.si

 

Andreja Belec Vrhovec, dipl. upr. org.

Sektor za upravljanje, Območje Ljubljana

Naslov: Trdinova ulica 8, 1000 Ljubljana

T: 01 478 8021

E: gp.drsi(at)gov.si

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov evropskih skupnosti z delovnega področja organa

Seznam glavnih predpisov z delovnega področja organa je dostopen na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo, in sicer na tej povezavi: http://www.mzi.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/

 

2.d Seznam predlogov predpisov

Seznam predlogov predpisov z delovnega področja organa je objavljen na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo, in sicer na tej povezavi:

http://www.mzi.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predlogi_predpisov/

 

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov

Ker je Direkcija RS za infrastrukturo organ v sestavi ministrstva ni pristojna za izdelavo strateških dokumentov s področja cest in železnic. 

 

2.f Seznam vrst upravnih postopkov, ki jih vodi Direkcija RS za infrastrukturo:

 

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja:

 

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, s katerimi organ upravlja:

 

   

 

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja

 

Vlogo za dostop do informacij javnega značaja prosilec naslovi na Direkcijo RS za infrastrukturo, Tržaška 19, Ljubljana s pripisom, da gre za zahtevek za dostop do informacij javnega značaja. Vlogo lahko prosilec posreduje tudi po elektronski pošti na naslov gp.drsi@gov.si.

 

Delni dostop do informacij javnega značaja se izvaja v skladu z 21. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

 

Vzorci obrazcev za zahtevo so dostopni na spletni strani Informacijskega pooblaščenca https://www.ip-rs.si/obrazci/informacije-javnega-znacaja/

 

4. Stroškovnik

 

Stroški se obračunavajo v skladu z Uredboo posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 24/16).

 

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Zahteve za dostop do informacij javnega značaja se najpogosteje nanašajo na naslednja področja:

- izgradnja GSM-R,

- izgradnja 2. tira Divača – Koper,

- sanacijski ukrepi za odpravo prekomernega hrupa zaradi železniškega prometa.