Skoči na vsebino

JAVNE DRAŽBE NEPREMIČNIN

Objava razpisa javne dražbe zemljišča parc. št. 1252/59 k.o. 1424 Štefan

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška 19, Ljubljana (v nadaljevanju: upravljavec) v skladu z določbami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, v nadaljevanju: ZSPDSLS-1) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja:
- razpis javne dražbe za prodajo nepremičnine parc. št. 1252/59 k.o. 1424 Štefan z obrazcem za prijavo na javno dražbo - PRILOGA 1.