Skoči na vsebino

NAMERE O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Namera o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe, objavljeno dne 28.3.2019

Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana, v skladu z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, ZSPDSLS-1) objavlja NAMERO o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe za zemljišče parc. št. 401/23 k.o. 2041 Visoko.

Opisa predmeta:

Predmet kupoprodajne pogodbe je zemljišče parc. št. 401/23 k.o. 2041 Visoko, v izmeri 42 m², ki je po namenski rabi opredeljeno kmetijsko zemljišče, dejansko pa predstavlja funkcionalno zemljišče objekta.

Najnižja ponudbena cena:

1.155,00 EUR

Rok za prejem izjave o interesu:

17.4.2019

Način in rok plačila kupnine:

Kupec bo najkasneje v roku 8 dni od datuma izstavitve računa, ki ga bo prodajalec izstavil po sklenitvi te pogodbe, prodajalcu plačal kupnino na transakcijski račun št. 01100-6300109972, odprt pri Upravi za javna plačila, s sklicno številko, navedeno na računu.

Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pogodbe, zato bo v primeru, če kupec kupnine ne bo plačal v roku in tudi ne v dodatnem roku, kot ga določi prodajalec v pozivu na plačilo, pogodba razvezana po samem zakonu.

Predkupna pravica:

Pri predmetni nepremičnini obstoji zakonita predkupna pravica občine.

Pogajanja:

Če bo zainteresiranih oseb več, se bodo z njimi po prejemu izjav o interesu opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

Drugi pogoji:

Upravna enota Škofja Loka je dne 20.2.2019 objavila ponudbo za prodajo kmetijskega zemljišča parc. št. 401/23 k.o. 2041 Visoko, ki je bila 30 dni objavljena na oglasni deski Upravne enote Škofja Loka in na enotnega državnem portalu e-uprava.

Možnost ustavitve postopka:

Pravni posel bo sklenjen po metodi neposredne pogodbe po preteku 20 dni od objave te namere. Direkcija RS za infrastrukturo si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe postopek prodaje ustavi brez odškodninske odgovornosti.

Dodatne informacije:

Podrobnejše informacije se pridobijo na telefonski številki 01 478 80 18 (kontaktna oseba: Tanja Zaman).