Skoči na vsebino

NAMERE O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

OBJAVA NAMERE

Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana, v skladu z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, ZSPDSLS-1) objavlja NAMERO o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe za zemljišče parc. št. 64 k.o. Radlje ob Dravi.

 

Opisa predmeta:

Predmet kupoprodajne pogodbe je zemljišče parc. št. 64 k.o. 804 Radlje ob Dravi, v izmeri 137 m², ki v naravi predstavlja zatravljeno površino ob trikrakem križišču državne  in lokalne ceste.

 

Najnižja ponudbena cena:

1.699,00 EUR

 

Rok za prejem izjave o interesu:

17.10. 2018.

 

Način in rok plačila kupnine:

Kupec bo najkasneje v roku 30 dni od datuma izstavitve računa, ki ga bo prodajalec izstavil po sklenitvi te pogodbe, prodajalcu plačal kupnino na transakcijski račun št. 01100-6300109972, odprt pri Upravi za javna plačila, s sklicno številko, navedeno na računu.

 

Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pogodbe, zato bo v primeru, če kupec kupnine ne bo plačal v roku in tudi ne v dodatnem roku, kot ga določi prodajalec v pozivu na plačilo, pogodba razvezana po samem zakonu.

 

Predkupna pravica:

Pri predmetni nepremičnini obstoji zakonita predkupna pravica občine.

 

Pogajanja:

Če bo zainteresiranih oseb več, se bodo z njimi po prejemu izjav o interesu opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

 

Možnost ustavitve postopka:

Pravni posel bo sklenjen po metodi neposredne pogodbe po preteku 20 dni od objave te namere. Direkcija RS za infrastrukturo si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe postopek prodaje ustavi brez odškodninske odgovornosti.

 

Dodatne informacije: 

Podrobnejše informacije se pridobijo na telefonski številki 01 478 80 18 (kontaktna oseba: Tanja Zaman).

 

Objavljeno, 6.9.2018

Objava z dne 22.3.2018

Direkcija RS za infrastrukturo skladno z 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  objavlja namero za sklenitev neposredne kupoprodajne pogodbe za zemljišče parc. št. 1819/21 k.o. 1516 - Primostek.

Objava z dne 4.10.2016

Direkcija RS za infrastrukturo skladno z 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  objavlja namero za sklenitev neposredne kupoprodajne pogodbe za zemljišče parc. št. 1258/14 k.o. 1787 – Mali Vrh.

Objava z dne 25.7.2016

Direkcija RS za infrastrukturo skladno z 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  objavlja namero za sklenitev neposredne kupoprodajne pogodbe za zemljišče parc. št. 1664/12 k.o. 2016 - Blekova vas.


Direkcija RS za infrastrukturo skladno z 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  objavlja namero za sklenitev neposredne kupoprodajne pogodbe za zemljišče parc. št. 2987/10 k.o. 1697 - Lanišče.

Objava z dne 20.7.2016

Direkcija RS za infrastrukturo skladno z 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  objavlja namero za sklenitev neposredne kupoprodajne pogodbe za zemljišče parc. št. 2479/15 k.o. 1617 – Sušje in parc. št. 823/28 k.o. 1617 – Sušje.

Objava z dne 27.6.2016

Direkcija RS za infrastrukturo skladno s 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti objavlja namero za sklenitev neposredne kupoprodajne pogodbe za motorno vozilo z reg. oznako LJ 64-8EZ, znamke - Renault Laguna Grandtour 1,9 DCI, AC karavan, številka šasije – VF1KG4V8638241953, datum prve registracije: leto 2007, vozilo je v nevoznem stanju in ima prevoženih 500.000 km. Orientacijska vrednost vozila znaša 500,00 EUR.

Objava z dne 27.6.2016

Direkcija RS za infrastrukturo skladno z 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  objavlja namero za sklenitev neposredne kupoprodajne pogodbe za zemljišče parc. št. 5439/6 k.o. 1959 - Domžale.

Objava namere za sklenitev neposredne kupoprodajne pogodbe - 5.5.2016

Direkcija RS za infrastrukturo skladno z 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  objavlja namero za sklenitev neposredne kupoprodajne pogodbe za zemljišče parc. št. parc. št. 2185/5 k.o. 1577 - Kočevje.

Objava namere o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe z dne 18.3.2016

Direkcija RS za infrastrukturo skladno z 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  objavlja namero za sklenitev neposredne kupoprodajne pogodbe za zemljišče parc. št. 1126/46 k.o. 1535 - Črnomelj.

Objava z dne 26.2.2016

Direkcija RS za infrastrukturo skladno z 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  objavlja namero za sklenitev neposredne kupoprodajne pogodbe za prodajo zemljišč parc. št. 2987/4 k.o. 1697 – Lanišče, parc. št. 2987/5 k.o. 1697 – Lanišče, parc. št. 2987/6 k.o. 1697 – Lanišče, parc. št. 2987/7 k.o. 1697 – Lanišče, parc. št. 2987/8 k.o. 1697 – Lanišče, parc. št. 2987/9 k.o. 1697 – Lanišče.

 

Direkcija RS za infrastrukturo skladno z 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  objavlja namero za sklenitev neposredne kupoprodajne pogodbe za zemljišče parc. št. 2352/11 k.o. 1697  - Lanišče in parc. št. 2352/12 k.o. 1697 - Lanišče.

Objava z dne 8.1.2016

Direkcija RS za infrastrukturo skladno z 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim za zemljišče parc. št. 73/91, k.o. 1720 Krakovsko predmestje.

Direkcija RS za infrastrukturo skladno z 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  objavlja namero za sklenitev neposredne kupoprodajne pogodbe za zemljišče parc. št. 1359/7 k.o. 1741 - Vodice in parc. št. 1359/9 k.o. 1741 - Vodice.

 

Objava z dne 21.12.2015

Direkcija RS za infrastrukturo skladno z 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti objavlja namero za sklenitev neposredne kupoprodajne pogodbe za motorno vozilo z reg. oznako LJ 63-3CP, znamke - Renault Laguna Grandtour 1,9dc, model - Laguna II Karavan Fa, številka šasije – VF1KG4VB636552689, datum prve registracije: leto 2006, vozilo je karambolirano in pri zavarovalnici je bila ocenjena totalna škoda. Orientacijska vrednost vozila znaša 400,00 EUR.

Objava z dne 16.12.2015

Direkcija RS za infrastrukturo skladno z 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  objavlja namero za sklenitev neposredne kupoprodajne pogodbe za zemljišče parc. št. 2405/5 k.o. 1541 - Loka.

 

objava z dne 29.10.2015

Direkcija RS za infrastrukturo skladno z 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti objavlja namero za sklenitev neposredne kupoprodajne pogodbe za zemljišče parc. št. 2340/15 k.o. 2297 - Čepovan.

 

 

Direkcija RS za infrastrukturo skladno z 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti objavlja namero za sklenitev neposredne kupoprodajne pogodbe za zemljišče parc. št. 2627/6 k.o. 1584 - Draga.

Objavljeno dne 8.9.2015

Direkcija RS za infrastrukturo skladno z 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  objavlja namero za sklenitev neposredne kupoprodajne pogodbe za zemljišče parc. št. 885/1 k.o. 2217 – Sedlo.

Objavljeno dne 1.7.2015

Direkcija RS za infrastrukturo skladno z 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  objavlja namero za klenitev neposredne kupoprodajne pogodbe za zemljišči parc. št. 962/5 k.o. 1827 - Krka in parc. št. 962/6 k.o. 1827 - Krka.