Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

LETNA DAJATEV ZA UPORABO VOZIL V CESTNEM PROMETU

Letna dajatev za uporabo v Republiki Sloveniji registriranih motornih in priklopnih vozil v cestnem prometu (letna dajatev) je določena z Zakonom o dajatvah za motorna vozila (Uradni list RS, št. 54/17).


Višina letne dajatve je določena z Uredbo o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 23/2018).

 

Po določilih uredbe lastnik motornega oziroma priklopnega vozila plača letno dajatev pred vložitvijo zahteve za izdajo prometnega dovoljenja, ali podaljšanja veljavnosti prometnega dovoljenja. Vplačevanje letne dajatve je možno pri nosilcih javnega pooblastila (pogodbeniki) in na upravnih enotah, povsod kjer poteka registracija vozil.

 

Seznam pogodbenikov

 

 

Plačilo letne dajatve je možno tudi na osnovi  predračuna/ izračuna. Uporabniki si informativni izračun, na katerem je naveden sklic za vozilo in ustrezen transakcijski račun izpišejo preko portala e-uprava http://e-uprava.gov.si/podrocja/promet/vozniki-in-vozila/placilo-letne-dajatve-za-uporabo-vozil-v-cestnem-prometu.html ali pa ga pridobijo na vseh registracijskih enotah (upravne enote in tehnični pregledi). Vsak izračun ima točno določen enoličen sklic za vozilo. Številko sklica določi poseben program MRVL (Matični register vozil in listin). Plačilo (preko plačilnega naloga, spletne banke, ... ) se obvezno izvede na sklic, ki je določen v izračunu, sicer se znesek ne poveže z vozilom. V kolikor pri plačilu ni navedenega podatka o sklicu oziroma je ta napačen, se podatek o plačilu pri registracijskem postopku ne izkazuje in registracija oziroma podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja ni možno.

 

Registracija vozila oziroma podaljšanje prometnega dovoljenja je možno šele takrat, ko je v programu MRVL evidentirano, da je dajatev za to vozilo plačana. Prenos podatkov o plačilu sicer traja nekaj ur, ker pa se podatki o plačilih med bankami prenašajo samo ob točno določenih urah in ne kontinuirano, lahko pride do situacije, da podatek o plačilu še ne bo zaveden v programu MRVL, ko stranka želi opraviti storitev podaljšanja prometnega dovoljenja. Zato strankam, ki želijo plačati letno dajatev za uporabo vozil vnaprej preko plačilnega naloga, predlagamo, da to storijo najmanj 24 ur pred predvideno registracijo vozila.

 

 

Cenik za izračun letnih dajatev

 

 

Opis emisijskih razredov

 

 

Zakon, uredba in navodila so objavljeni na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo. www.mzi.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/

  

 

UVELJAVLJANJE OPROSTITVE PLAČILA LETNE DAJATVE

 

Oprostitve plačila letne dajatve so v pristojnosti upravnih enot. www.upravneenote.gov.si

O oprostitvi plačila letne dajatve odločajo upravne enote z odločbo. Vloga za oprostitev plačila letne dajatve se

vloži pri upravni enoti pisno ali elektronsko.

 

VRAČILA SORAZMERNEGA DELEŽA LETNE DAJATVE OB ODJAVI VOZILA

 

Ob odjavi vozila pred potekom dobe, za katero je bila plačana letna dajatev, se stranki vrne sorazmerni delež za dneve do poteka preostale dobe. Ob odjavi vozila se stranki izpiše izračun za vračilo, s podpisom katerega stranka izjavi, da je seznanjena z višino pripadajočega sorazmernega deleža letne dajatve in se strinja z njo, ter navede številko transakcijskega računa, kamor naj se nakaže pripadajoči sorazmerni delež letne dajatve.

 

Vračila izvajajo upravne enote.

 

NIŽJA LETNA DAJATEV ZA VELIKE DRUŽINE

 

Zakon o dajatvah za motorna vozila v 8. členu določa nižjo letno dajatev v višini 50 % letne dajatve za osebna  vozila iz 7. člena tega zakona za največ eno vozilo v lasti ali uporabi enega izmed članov družine, ki ima na dan vložitve vloge za znižanje letne dajatve na istem naslovu stalnega prebivališča prijavljene štiri ali več otrok, starih do 18 let. Znižanje se uveljavlja na podlagi dokazila o skupnem stalnem prebivališču vsaj enega od staršev in otrok. Prejšnji odstavek se smiselno uporablja tudi za rejniške družine.

 

VOZILA, ZA KATERA SE LETNA DAJATEV NE PLAČUJE

 

Letna dajatev se ne plačuje za:
- motorna vozila, ki imajo vgrajen samo električni pogonski motor;
- traktorje in traktorske priklopnike;
- kolesa z motorjem oz. lahka dvokolesna vozila na motorni pogon, trikolesa s prostornino motorja do vključno 50 ccm oz. trikolesne mopede in lahka štirikolesa oz. lahke štirikolesnike;
- lahke priklopnike, katerih največja dovoljena masa ne presega 750 kg;
- vozila, ki se uporabljajo za obrambo, Slovensko vojsko, Civilno zaščito ter intervencijska vozila gorske reševalne službe, jamarske reševalne službe, podvodne reševalne službe, službe za zaščito in reševanje ob ekoloških in drugih nesrečah na morju in ekološkega laboratorija z mobilno enoto;
- policijska vozila;
- gasilska vozila;
- vozila nujne medicinske pomoči;
- starodobna vozila, ki so nacionalno bogastvo;
- vozila diplomatskih predstavništev in konzulatov, razen konzulatov, ki jih vodijo častni konzularni funkcionarji, ter članov njihovega osebja, ki so državljani ali osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji;
- vozila misij tujih držav, mednarodnih organizacij in predstavništev mednarodnih organizacij s sedežem v Republiki Sloveniji ter oseb, zaposlenih v njih, ki so državljani ali osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

 

 

Za vozila s statusom starodobnega vozila se plačuje letna dajatev v višini 20% letne dajatve za posamezne kategorije oziroma podkategorije motornih in priklopnih vozil.