Skoči na vsebino

ŽELEZNIŠKA INFRASTRUKTURA

Direkcija opravlja strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju gradnje, nadgradnje, obnov in vzdrževanja javne železniške infrastrukture ter druge naloge določene z zakoni ter podzakonskimi predpisi, ki urejajo javno železniško infrastrukturo (JŽI):

 • sodelovanje pri pripravi nacionalnih programov razvoja železniškega prometa in prometne infrastrukture,
 • priprava strokovnih podlag za umeščanje železniške infrastrukture v prostor ter sodelovanje v celotnem postopku njenega prostorskega načrtovanja in umeščanja,
 • načrtovanje, priprava ter vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo,
 • kontrola izvajanja projektov,
 • priprava letnega načrta investicij v javno železniško infrastrukturo,
 • priprava letnega načrta vzdrževanja in nadgradenj v javno železniško infrastrukturo,
 • priprava strokovnih podlag za smernice in mnenja k prostorskim aktom v zvezi z železniško infrastrukturo,
 • priprava pravnih in strokovnih stališč v zvezi z načrtovanjem, gradnjo, upravljanjem in vzdrževanjem javne železniške infrastrukture,
 • načrtovanje finančnih sredstev,
 • pregled in ocena investicijske dokumentacije za izvajanje investicijskih projektov na področju javne železniške infrastrukture ter razvoja železniškega prometa,
 • organiziranje in vodenje izdelave investicijske dokumentacije,
 • organizacija in vodenje nalog gospodarskih javnih služb (GJS), vzdrževanja JŽI in vodenje železniškega prometa,
 • priprava pogodb s področja gospodarskih javnih služb, izvajanja prevoza potnikov po železnici,
 • izvajanje nalog v zvezi s financiranjem GJS prevoza potnikov po železnici (pregled nad finančnimi sredstvi, finančni načrti in poročila),
 • sodelovanje pri pripravi predlogov zakonov, podzakonskih predpisov in drugih aktov na področju železnic in javnega potniškega prometa.

 

Veljavni predpisi in drugi pomembni dokumenti za področje železniške infrastrukture so dostopni na:

http://www.mzi.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/kopenski_promet/zeleznice/veljavni_predpisi/

 

Informacije o projektih na področju železniške infrastrukture so dostopni na:

http://www.krajsamorazdalje.si/