Skoči na vsebino

JAVNA ŽELEZNIŠKA INFRASTRUKTURA

Slovensko cestno in železniško omrežje je del sistema evropskega prometnega omrežja. V tem omrežju so nekatere povezave pomembne na evropski ravni in te povezave s poimenovane vseevropsko prometno omrežje oziroma TEN-T omrežje.

 

Za spodbujanje naložb na vseevropskem omrežju pa tudi na regionalnem omrežju, je na ravni Skupnosti za 27 držav članic vzpostavljenih več finančnih instrumentov:

  • proračunska sredstva Skupnosti za TEN-T
  • Kohezijski sklad (KS)
  • Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)
  • Pred-pristopni finančni inštrumenti (ISPA, Phare)
  • Posojila Evropske investicijske banke (EIB)

 

Direkcija RS za infrastrukturo je upravičena do sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj  za področje cest in do sredstev Kohezijskega sklada za področje železnic. Sredstva lahko črpa samo za projekte, ki so prijavljeni in potrjeni za črpanje iz teh skladov.

Evropska unija je z januarjem 2014 uveljavila novo politiko prometne infrastrukture, ki povezuje celino na relaciji sever-jug in vzhod-zahod. Cilj te politike je zagotovitev zveznosti med prometnimi omrežji držav članic, odprava ozkih grl, ki ovirajo nemoteno delovanje notranjega trga EU in odprava tehničnih ovir, kot so nezdružljivi standardi za železniški promet.

 

Slika: železniško TEN omrežje